Ubuntu Setup

Update & Upgrade

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade

Add User

# adduser fundon
# usermod fundon -G sudo

Package Search and Show Package Info

$ apt-cache search golang
$ aptitude search golang
$ aptitude show golang

Packages Install

Git

$ sudo apt-get install git

Golang

$ sudo apt-get install golang

Docker

$ sudo apt-get install docker.io
$ sudo ln -sf /usr/bin/docker.io /usr/local/bin/docker

Node.js

PPA

https://launchpad.net/~chris-lea/+archive/node.js

Source

$ sudo apt-get install build-essential
$ sudo apt-get install libssl-dev
$
$ sudo su fundon
$ git clone https://github.com/creationix/nvm.git ~/.nvm
$ echo 'source ~/.nvm/nvm.sh' >> ~/.bashrc
$ nvm install -s 0.10.29
$ nvm install -s 0.11.13